Patent Results

1 Results for: US_2009_0055036_A1

System For Acquiring Air Data During Flight

  • Published: Feb 26, 2009
  • Family: 10
  • Cited: 6
  • Info: Full text
  • Owner: Federal State Budgetary Institution "federal Agency For Legal Protection Of Military Special And Dual Use Intellectual Activity Results" (fsbi "falpiar"), Federal Budgetary Institution "federal Agency For Legal Protection Of Military Special And Dual Use Intellectual Activity Results" Under Ministry Of Justice Of Russian Federation (fbi "falpiar"), Federalnoe Gosudarstvennoe Ucherezhdenie "federalnoe Agenstvo Po Pravovoy Zaschite Rezultatov Intellektualnoy Deyatelnosti Voennogo Spetsialnogo I Dvoinogo Naznachenia" Pri Ministerstve Yustitsii Rossiiskoy Federatsii (fgu "faprid"), Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predprijatie "central Aerohydrodynamic Institute" (fgup "tsagi") Named After Prof. N.e. Zhukovsky, Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo "aeropribor-voskhod"

Sign in to the Lens